لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 خيبر خرم آباد 0 بادران تهران 2 1395/09/03
هفته 31 بادران تهران 1 خيبر خرم آباد 0 1396/01/22