لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 خيبر خرم آباد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/05/23
هفته 19 پارس جنوبي جم 0 خيبر خرم آباد 0 1395/10/24