لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 خونه به خونه مازندران 4 خيبر خرم آباد 2 1396/02/11
هفته 17 خيبر خرم آباد 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/24
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 خونه به خونه مازندران 0 خيبر خرم آباد 0 1394/12/17
هفته 10 خيبر خرم آباد 0 خونه به خونه مازندران 1 1394/07/20