لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 ایرانجوان بوشهر 0 خيبر خرم آباد 1 1395/12/02
هفته 8 خيبر خرم آباد 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/07/02
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 ایرانجوان بوشهر 0 خيبر خرم آباد 3 1394/09/09
هفته 36 خيبر خرم آباد 2 ایرانجوان بوشهر 1 1395/02/13