لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 گل گهر سیرجان 1 خيبر خرم آباد 0 1396/01/10
هفته 12 خيبر خرم آباد 1 گل گهر سیرجان 1 1395/08/08
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 گل گهر سیرجان 1 خيبر خرم آباد 0 1394/06/13
هفته 23 خيبر خرم آباد 2 گل گهر سیرجان 2 1394/11/06