لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 مس كرمان 1 خيبر خرم آباد 0 1395/12/17
هفته 10 خيبر خرم آباد 0 مس كرمان 0 1395/07/25
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 مس كرمان 1 خيبر خرم آباد 0 1394/08/12
هفته 32 خيبر خرم آباد 2 مس كرمان 0 1395/01/16