لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 23 راه آهن یزدان 3 خيبر خرم آباد 1 1395/11/18
هفته 6 خيبر خرم آباد 0 راه آهن یزدان 2 1395/06/18