لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 استقلال اهواز 0 خيبر خرم آباد 1 1396/01/28
هفته 15 خيبر خرم آباد 2 استقلال اهواز 0 1395/09/03