لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ملوان بندر انزلي 2 خيبر خرم آباد 1 1395/08/21
هفته 30 خيبر خرم آباد 0 ملوان بندر انزلي 1 1396/01/16