لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 سپيدرود رشت 2 اکسين البرز 1 1395/09/30
هفته 31 اکسين البرز 1 سپيدرود رشت 2 1396/01/22