لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 سپيدرود رشت 1 بادران تهران 0 1395/05/17
هفته 18 بادران تهران 1 سپيدرود رشت 0 1395/10/17
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپيدرود رشت 1 بادران تهران 0 1395/02/26
هفته 1 بادران تهران 1 سپيدرود رشت 0 1394/12/12