لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سپيدرود رشت 1 آلومينيوم اراک 0 1395/06/27
هفته 24 آلومينيوم اراک 1 سپيدرود رشت 0 1395/11/27
لیگ 9306
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 سپيدرود رشت 1 آلومينيوم اراک 1 1394/01/28
هفته 5 آلومينيوم اراک 1 سپيدرود رشت 1 1394/01/17