لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپيدرود رشت 0 خيبر خرم آباد 0 1395/05/29
هفته 20 خيبر خرم آباد 1 سپيدرود رشت 1 1395/10/30
لیگ 9306
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 سپيدرود رشت 5 خيبر خرم آباد 1 1393/12/25
هفته 8 خيبر خرم آباد 0 سپيدرود رشت 0 1394/02/09