لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 خونه به خونه مازندران 0 سپيدرود رشت 1 1395/11/11
هفته 5 سپيدرود رشت 3 خونه به خونه مازندران 1 1395/06/12
لیگ 9306
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 خونه به خونه مازندران 1 سپيدرود رشت 1 1393/09/26
هفته 2 سپيدرود رشت 0 خونه به خونه مازندران 1 1393/07/20