لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 33 گل گهر سیرجان 3 سپيدرود رشت 2 1396/02/04
هفته 16 سپيدرود رشت 1 گل گهر سیرجان 0 1395/09/17