لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 26 مس رفسنجان 0 سپيدرود رشت 0 1395/12/09
هفته 9 سپيدرود رشت 1 مس رفسنجان 0 1395/07/16