لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 نفت مسجد سلیمان 1 سپيدرود رشت 0 1396/01/10
هفته 12 سپيدرود رشت 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/08/08