لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 خونه به خونه مازندران 1 اکسين البرز 0 1396/09/12
هفته 33 اکسين البرز 0 خونه به خونه مازندران 0 1397/02/03 17:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 خونه به خونه مازندران 0 اکسين البرز 3 1395/08/18
هفته 29 اکسين البرز 1 خونه به خونه مازندران 1 1396/01/10