لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 خونه به خونه مازندران 1 بادران تهران 0 1396/12/06 14:15
هفته 8 بادران تهران 0 خونه به خونه مازندران 0 1396/07/18
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 خونه به خونه مازندران 2 بادران تهران 2 1395/05/29
هفته 20 بادران تهران 3 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/30