لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 خونه به خونه مازندران 2 بادران تهران 2 1395/05/29
هفته 20 بادران تهران 3 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/30