لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 خونه به خونه مازندران 0 آلومينيوم اراک 0 1396/12/23 14:45
هفته 10 آلومينيوم اراک 0 خونه به خونه مازندران 1 1396/07/29
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 خونه به خونه مازندران 1 آلومينيوم اراک 1 1395/06/18
هفته 23 آلومينيوم اراک 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/11/18
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 خونه به خونه مازندران 0 آلومينيوم اراک 0 1395/01/09
هفته 12 آلومينيوم اراک 4 خونه به خونه مازندران 0 1394/08/06