لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 نفت مسجد سلیمان 0 خونه به خونه مازندران 1 1396/07/01
هفته 23 خونه به خونه مازندران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1396/11/24 14:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 نفت مسجد سلیمان 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/12/17
هفته 10 خونه به خونه مازندران 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/25
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 نفت مسجد سلیمان 0 خونه به خونه مازندران 0 1394/10/30
هفته 3 خونه به خونه مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 0 1394/06/07