لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 مس كرمان 2 خونه به خونه مازندران 2 1396/05/23
هفته 19 خونه به خونه مازندران 2 مس كرمان 1 1396/10/24
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 مس كرمان 1 خونه به خونه مازندران 2 1396/01/22
هفته 14 خونه به خونه مازندران 0 مس كرمان 0 1395/09/03
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 مس كرمان 0 خونه به خونه مازندران 0 1394/09/09
هفته 36 خونه به خونه مازندران 2 مس كرمان 2 1395/02/13