لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 راه آهن یزدان 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/12/02
هفته 8 خونه به خونه مازندران 6 راه آهن یزدان 0 1395/07/02