لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 استقلال اهواز 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/17
هفته 1 خونه به خونه مازندران 1 استقلال اهواز 0 1395/05/17