لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 ایرانجوان بوشهر 1 پارس جنوبي جم 2 1395/08/02
هفته 28 پارس جنوبي جم 2 ایرانجوان بوشهر 1 1395/12/23