لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 ایرانجوان بوشهر 2 آلومينيوم اراک 2 1396/07/18
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ایرانجوان بوشهر 3 آلومينيوم اراک 3 1395/08/23
هفته 30 آلومينيوم اراک 3 ایرانجوان بوشهر 0 1396/01/16
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 ایرانجوان بوشهر 3 آلومينيوم اراک 0 1394/09/24
هفته 38 آلومينيوم اراک 3 ایرانجوان بوشهر 2 1395/02/27