لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ایرانجوان بوشهر 3 سپيدرود رشت 1 1395/09/03
هفته 32 سپيدرود رشت 1 ایرانجوان بوشهر 1 1396/01/28