لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 نساجی مازندران 1 ایرانجوان بوشهر 0 1396/10/17
هفته 1 ایرانجوان بوشهر 0 نساجی مازندران 1 1396/05/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نساجی مازندران 2 ایرانجوان بوشهر 1 1395/10/30
هفته 3 ایرانجوان بوشهر 2 نساجی مازندران 2 1395/05/29
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 30 نساجی مازندران 4 ایرانجوان بوشهر 1 1394/12/24
هفته 11 ایرانجوان بوشهر 2 نساجی مازندران 1 1394/07/27
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نساجی مازندران 2 ایرانجوان بوشهر 1 1393/12/03
هفته 4 ایرانجوان بوشهر 2 نساجی مازندران 2 1393/08/07