لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 مس كرمان 2 ایرانجوان بوشهر 1 1396/09/19
هفته 34 ایرانجوان بوشهر 2 مس كرمان 0 1397/02/09 17:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 مس كرمان 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/10/24
هفته 2 ایرانجوان بوشهر 1 مس كرمان 1 1395/05/23
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 مس كرمان 3 ایرانجوان بوشهر 2 1394/06/19
هفته 24 ایرانجوان بوشهر 1 مس كرمان 0 1394/11/12
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 مس كرمان 1 ایرانجوان بوشهر 1 1393/09/11
هفته 19 ایرانجوان بوشهر 1 مس كرمان 2 1394/01/17