لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 راه آهن تهران 1 ایرانجوان بوشهر 1 1396/08/10
هفته 28 ایرانجوان بوشهر 3 راه آهن تهران 2 1396/12/26 15:15
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 راه آهن تهران 0 ایرانجوان بوشهر 1 1396/02/11
هفته 17 ایرانجوان بوشهر 5 راه آهن تهران 0 1395/09/24