لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 ملوان بندر انزلي 0 ایرانجوان بوشهر 0 1396/12/20 14:45
هفته 10 ایرانجوان بوشهر 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/07/29
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 ملوان بندر انزلي 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/11/12
هفته 5 ایرانجوان بوشهر 3 ملوان بندر انزلي 2 1395/06/12