لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فجر سپاسي شیراز 1 ایرانجوان بوشهر 0 1396/07/02
هفته 23 ایرانجوان بوشهر 0 فجر سپاسي شیراز 1 1396/11/23 14:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 فجر سپاسي شیراز 3 ایرانجوان بوشهر 2 1395/11/26
هفته 7 ایرانجوان بوشهر 2 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/27
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 27 فجر سپاسي شیراز 1 ایرانجوان بوشهر 2 1394/12/01
هفته 8 ایرانجوان بوشهر 0 فجر سپاسي شیراز 1 1394/07/06
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 فجر سپاسي شیراز 1 ایرانجوان بوشهر 1 1393/07/29
هفته 14 ایرانجوان بوشهر 0 فجر سپاسي شیراز 0 1393/11/26