لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 فولاد یزد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/06/12
هفته 22 پارس جنوبي جم 1 فولاد یزد 0 1395/11/11