لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 فولاد یزد 1 خيبر خرم آباد 1 1395/05/17
هفته 18 خيبر خرم آباد 0 فولاد یزد 0 1395/10/17
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 فولاد یزد 1 خيبر خرم آباد 1 1394/06/31
هفته 26 خيبر خرم آباد 1 فولاد یزد 1 1394/11/25