لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 فولاد یزد 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/06/27
هفته 24 خونه به خونه مازندران 2 فولاد یزد 1 1395/11/25
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 30 فولاد یزد 1 خونه به خونه مازندران 0 1394/12/24
هفته 11 خونه به خونه مازندران 1 فولاد یزد 1 1394/07/27