لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 فولاد یزد 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/09/03
هفته 31 ایرانجوان بوشهر 2 فولاد یزد 1 1396/01/22
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 فولاد یزد 2 ایرانجوان بوشهر 2 1394/09/16
هفته 37 ایرانجوان بوشهر 0 فولاد یزد 1 1395/02/21