لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 29 راه آهن تهران 0 فولاد یزد 0 1396/01/10
هفته 12 فولاد یزد 2 راه آهن تهران 2 1395/08/08