لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 ملوان بندر انزلي 1 فولاد یزد 0 1395/10/30
هفته 3 فولاد یزد 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/05/29