لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 گل گهر سیرجان 1 اکسين البرز 1 1396/05/16
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 گل گهر سیرجان 2 اکسين البرز 1 1395/05/23
هفته 19 اکسين البرز 0 گل گهر سیرجان 0 1395/10/24