لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 0 1396/07/12
هفته 24 بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1396/11/29 14:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 2 1395/07/16
هفته 26 بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1395/12/09