لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 گل گهر سیرجان 1 ایرانجوان بوشهر 2 1396/07/24
هفته 26 ایرانجوان بوشهر 0 گل گهر سیرجان 1 1396/12/13 15:00
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 گل گهر سیرجان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/18
هفته 23 ایرانجوان بوشهر 1 گل گهر سیرجان 1 1395/11/18
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 گل گهر سیرجان 2 ایرانجوان بوشهر 2 1395/01/30
هفته 15 ایرانجوان بوشهر 0 گل گهر سیرجان 0 1394/08/25