لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 0 1396/07/29
هفته 27 گل گهر سیرجان 2 نفت مسجد سلیمان 1 1396/12/20 14:45
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 1 1395/11/06
هفته 4 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/06/05
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 35 نفت مسجد سلیمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/02/06
هفته 16 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1394/09/02
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 4 1393/08/04 16:00