لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 28 استقلال اهواز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/12/23
هفته 11 گل گهر سیرجان 4 استقلال اهواز 0 1395/08/02