لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ملوان بندر انزلي 1 گل گهر سیرجان 1 1396/08/23
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 ملوان بندر انزلي 0 گل گهر سیرجان 0 1395/11/25
هفته 7 گل گهر سیرجان 3 ملوان بندر انزلي 1 1395/06/27