لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ملوان بندر انزلي 1 گل گهر سیرجان 1 1396/08/23
هفته 30 گل گهر سیرجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1397/01/15 16:15
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 ملوان بندر انزلي 0 گل گهر سیرجان 0 1395/11/25
هفته 7 گل گهر سیرجان 3 ملوان بندر انزلي 1 1395/06/27