لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 نساجی مازندران 3 خيبر خرم آباد 1 1395/06/27
هفته 24 خيبر خرم آباد 2 نساجی مازندران 1 1395/11/26
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 نساجی مازندران 2 خيبر خرم آباد 1 1394/09/24
هفته 38 خيبر خرم آباد 0 نساجی مازندران 1 1395/02/27