لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 نساجی مازندران 2 سپيدرود رشت 1 1395/09/24
هفته 34 سپيدرود رشت 3 نساجی مازندران 2 1396/02/11