لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 نساجی مازندران 3 فولاد یزد 0 1395/09/03
هفته 32 فولاد یزد 1 نساجی مازندران 0 1396/01/28
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 نساجی مازندران 1 فولاد یزد 0 1394/10/03
هفته 1 فولاد یزد 1 نساجی مازندران 0 1394/05/26