لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 نساجی مازندران 0 گل گهر سیرجان 1 1396/05/23
هفته 19 گل گهر سیرجان 3 نساجی مازندران 1 1396/10/24
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 3 1395/06/12
هفته 22 گل گهر سیرجان 2 نساجی مازندران 2 1395/11/12
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 2 1394/09/09
هفته 36 گل گهر سیرجان 1 نساجی مازندران 1 1395/02/13