لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 32 نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 0 1397/01/28 17:00
هفته 15 نساجی مازندران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/09/06
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 1 1395/10/24
هفته 2 نساجی مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1395/05/23
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 31 نفت مسجد سلیمان 1 نساجی مازندران 0 1395/01/09
هفته 12 نساجی مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 0 1394/08/06