لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 مس كرمان 1 نساجی مازندران 2 1396/07/24
هفته 26 نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1396/12/13 14:30
لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 مس كرمان 2 نساجی مازندران 0 1395/11/06
هفته 4 نساجی مازندران 0 مس كرمان 0 1395/06/05
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 مس كرمان 1 نساجی مازندران 0 1394/06/31
هفته 26 نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1394/11/25
لیگ 9302
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 مس كرمان 1 نساجی مازندران 0 1393/12/23
هفته 7 نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1393/09/04